Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaKontaktE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcji
Czwartek, 18 października 2018 r. Do WAKACJI tylko 246 dni.    
Zdrowie i ekologia
Ekologia
» Ekologia

Szkoła Promująca Zdrowie
» Informacje
» Ocena projektu
» Analiza projektu

Dzień Zdrowia
» Rok 2008
» Rok 2003
» Rok 2004
  - zdjęcia

Dzień Ziemi
» Rok 2004 kl.I-III
» Ekolandia kl.I-III

PCK
» Rok 2003/04
 Szkoła Promujące Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
ul. Dworcowa 8
89 - 650 Czersk

RAPORT
 Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH  REALIZAJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

                                                                               

Autorzy raportu:

G. Klauza - dyrektor szkoły
E. Krieger, B. Spica - szkolni koordynatorzy
M. Narloch - pielęgniarka szkolna
D. Szlachcikowska - nauczyciel przyrody
E. Pruszak - nauczyciel wych. fizycznego
D. Oksentowicz - opiekun SU
E. Rutkowska, B. Sobczak - nauczycielki klas I-III
Czersk 2004 r.

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLE

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. JANUSZA KORCZAKA
Adres szkoły ul. Dworcowa 8 89-650 Czersk telefon / fax: 0ś52-3989117 e-mail: biuro@sp1.czersk.pl strona: www.sp1.czersk.pl
Rok założenia szkoły 1966
Dyrektor szkoły Grzegorz Klauza
Szkolni koordynatorzy projektu SzPZ Bożena Spica, Ewa Krieger
Organ prowadzšcy szkołę Gmina Czersk tel:  0-52-3984178 fax: 0ś520-3984181
Stopień organizacji szkoły I - VI + oddział ś0?
Liczba oddziałów "0" Liczba oddziałów SP 2 43
Zmianowość 2
Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach "0" - 28   I - 178  II - 151 III - 190 IV - 149  V - 178 VI - 150
Liczba uczniów w szkole  ś0? - 28 I-VI - 994
Liczba nauczycieli uczšcych w szkole 72
zkoła posiada salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej boisko sportowe pracownię informatyczną, połączenie z internetem gabinet pielęgniarki bibliotekę czytelnię świetlicę stołówkę
Oferta edukacyjna szkoły Klasy z programami autorskimi: ekologiczna prozdrowotna przyrodnicza teatralno - dziennikarska regionalna informatyczna wychowawcza Koła zainteresowań: matematyczne przyrodnicze techniczne języka niemieckiego informatyczne (komputerowe) historyczno - krajoznawcze teatralno - filmowe teatralno - dziennikarskieteatralne ortograficzne aktywności twórczej plastyczne muzyczne zespół wokalny sportowe europejskie śMłody Europejczyk? Organizacje szkolne: Samorzšd Uczniowski PCK, Klub Wiewiórka LOP ZHP, Zuchy SKS Żeglarstwo, basen Redakcja szkolnej gazetki śKujon?
Wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów zajęcia korekcyjno - kompensacyjne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna

WSTĘP

Reforma systemu edukacji wymusiła na placówkach oświatowych wprowadzenie wielu zmian - od programowych po organizacyjne. Priorytetem, który zawsze wyróżniał Szkołę Podstawowš nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku spośród innych placówek naszego regionu były podejmowane przez nas działania prozdrowotne i ekologiczne. Po zapoznaniu się z zasadami organizacji i strategii Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" zauważyliśmy wiele wspólnych zasad, sposobów działania łšczšcych nas z siecią szkół promujšcych zdrowie. Projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy.
Na radzie pedagogicznej w dniu 03.10.2000 r. podjęliśmy jednogłośnie decyzję o uczestnictwie w projekcie "Szkoła Promująca Zdrowie". Decyzja ta była wynikiem zapoznania się nauczycieli z ideš promocji zdrowia, która w obecnym rozumieniu jest nowš koncepcjš i strategiš działań dla zdrowia. Jest procesem umożliwiajšcym ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę.
Podjęliśmy projekt szkoły promujšcej zdrowie, gdyż było to potrzebne nam, młodzieży szkolnej, rodzicom, społeczności lokalnej, a co najważniejsze nie odbiegało od koncepcji pracy jakš wcześniej stworzyliśmy. Przystępujšc do uczestnictwa w Projekcie "Szkoła Promująca Zdrowie" chcieliśmy zbliżyć szkołę do wizji szkoły zreformowanej, pozytywnie ukierunkować jej pracę w różnych aspektach. Dać możliwość zaprezentowania się, zainteresowania niš przez ludzi z zewnštrz. Wierzymy, że przekazujšc dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtujšc odpowiednie postawy możemy ułatwić im prowadzenie zdrowego stylu życia, poprawę zdrowia i jakości życia.
Przystępujšc w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku do konstrukcji badań dotyczšcych realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" bazowaliśmy na następujšcym toku pracy:

Etap I

  Pierwsze warsztatowe spotkania rady pedagogicznej w dniach: 03.10.2000 r. oraz 22.11.2000 r.
 • mini wykład na temat podstaw prawnych dotyczšcych realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • komentarz na temat pracy w odniesieniu do Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie", diagnoza wstępna
 • podjęcie decyzji o przystšpieniu do realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • Przedstawienie dotychczasowych osišgnięć szkoły w ramach realizacji treści prozdrowotnych

Etap II

  Przygotowanie szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia
 • Powołanie szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.
   W skład zespołu weszli:
  • G. Klauza - dyrektor szkoły
  • E. Krieger, B. Spica - wicedyrektorzy śszkolni koordynatorzy projektu
  • D. Szlachcikowska - nauczyciel przyrody
  • E. Pruszak - nauczyciel wychowania fizycznego
  • D. Oksentowicz - opiekun Samorzšdu Uczniowskiego
  • M. Narloch - pielęgniarka szkolna
  • E. Rutkowska, B. Sobczak - nauczycielki nauczania zintegrowanego

Etap III

  Spotkania w grupach
 • konsultacje na temat założeń Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" podczas spotkań z rodzicami, lekcji wychowawczych oraz liderskich spotkań zespołowych
 • konstrukcja ankiety - Co wpływa na moje samopoczucie w szkole? oraz  określenie głównej misji szkoły w ramach Projektu Szkoła Promująca Zdrowie
 • przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, omówienie wyników

Etap IV

  Podpisanie deklaracji dotyczšcej realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" - 24 listopada 2000 roku.
 • udział koordynatorów: p. B. Spica, p. E. Krieger w II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujšcych Zdrowie nt. śJak rozbudzać zainteresowania dziecka własnym zdrowiem oraz jak pomóc dziecku w nabywaniu podstawowych umiejętności dbania o swoje Zdrowie"

Etap V

  Szkolenie nauczycieli pod kštem realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • organizacja w ramach WDN szkoleń
 • aktywny udział szkolnych koordynatorów w spotkaniach organizowanych dla szkół realizujšcych Projekt Szkoła Promująca Zdrowie
 • zmiany organizacyjne w szkole w zakresie: organizacji zajęć ruchowych, posiłków szkolnych, współpracy z higienistkš szkolnš itp.
 • wprowadzenie i realizacja programów edukacji zdrowotnej
 • imprezy ekologiczne, prozdrowotne, festyny promujšce zdrowy styl życia
 • włšczenie promocji zdrowia do planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz Planu Rozwoju Szkoły

Etap VI

  Okres trudnej, wytężonej pracy w ramach Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • preferowanie interakcyjnego procesu nauczania i uczenia się polegajšcego na uzyskaniu wiedzy, kształtowaniu postaw i umiejętności w ramach Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • tworzenie szkoły: nowoczesnej, bezpiecznej, przyjaznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychodzšcej ze swš ofertš śna zewnštrzś, dšżšcš do poprawy i zwiększenia kontroli nad zdrowiem
 • realizacja zadań priorytetowych wyznaczonych na podstawie diagnozy wstępnej w ramach realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"

Etap VII

  Zbieranie informacji, danych dotyczšcych realizacji Projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" - monitoring
 • spotkania z zespołem ds. promocji zdrowia
 • bieżące konsultacje

Etap VIII

  Zredagowanie roboczej wersji raportu z działań podjętych w ramach  realizacji Projektu "Szkoła Promująca zdrowie" - ewaluacja
 • opracowanie roboczej wersji raportu i przekazanie jej do konsultacji nauczycielom
 • opracowanie kolejnych wersji
 • spotkania z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie raportu
 • bieżšce konsultacje z nauczycielami, uczniami, rodzicami

Etap IX

  Przygotowanie raportu z działań podjętych w ramach Projektu "Szkoła Promująca zdrowie"
 • udział nauczycieli, rodziców, uczniów i sympatyków szkoły w sporzšdzeniu raportu
   Szukajšc śródeł informacji o jakości pracy szkoły w ramach realizacji zadań projektu bazowaliśmy głównie na:
  • Planie Pracy Szkoły
  • Programie ścieżki Prozdrowotnej
  • Planie Rozwoju Szkoły
  • Organizacji Nadzoru Pedagogicznego
  • dokumentacji pielęgniarki szkolnej
  • dokumentacji pedagoga szkolnego
  • opiniach uczniów, rodziców, nauczycieli
  • protokołach, sprawozdaniach
  • dziennikach lekcyjnych
  • wynikach ankiet
Edukacja zdrowotna to w naszej szkole fundamentalne prawo dziecka. Mamy nadzieję, że będzie to najbardziej opłacalna, choć długofalowa inwestycja w zdrowie społeczeństwa.                                                                   Opracowanie:
E. Krieger - szkolny koordynator
Sieci Szkół Promujšcych Zdrowie
E. Rutkowska - nauczanie zintegrowane
D. Oksentowicz - opiekun SU
 M. Narloch - pielęgniarka szkolna

CZĘśĆ OPISOWA

ANALIZA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU:
"SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"
WDRAŻANIE, MONITOROWANIE, EWALUACJA

W roku szkolnym 2000/2001, po okresie przygotowawczym, zapoznaniu się z aktualnymi zasadami organizacji i strategii Projektu Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji ze społecznością szkolną, rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej podjęliśmy decyzję uczestnictwa w projekcie. Uczestnictwo i realizacja projektu Szkoła Promująca Zdrowie wymagało od koordynatorów realizacji następujących zadań:
 • przeprowadzenie ankiet związanych z wejściem Szkoły Podstawowej nr 1, im. J. Korczaka w Czersku do sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach koordynatorów i innych przedstawicieli szkół realizujących projekt
 • wdrożenie programu edukacji prozdrowotnej w szkole
 • prowadzenie kształcenia pracowników szkoły w zakresie promowania zdrowia  i edukacji prozdrowotnej wg zasad zaproponowanych przez Wojewódzki Zespół i przy pomocy tego zespołu
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej - zebranie danych dotyczących społeczności szkolnej: zachowań zdrowotnych, postrzegania swojego zdrowia,   opinii o szkole i samopoczuciu w niej
 • przygotowania sprawozdań z przebiegu prac nad projektem i wyników jego  ewaluacji
Wszystkie zadania zostały wykonane i obecnie następuje ich kontynuacja. Na podstawie diagnozy wstępnej określiliśmy główną misję szkoły. Wybraliśmy zadania priorytetowe do realizacji.

Zadania priorytetowe wyznaczone do realizacji w ramach Projektu Szkoła Promująca Zdrowie, w latach 2000-2004.


Cel: Promowanie stylu zdrowego odżywiania się.
Kryterium sukcesu: Dobre samopoczucie dzieci, umiejętność
wyboru zdrowych posiłków  
Zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji terminy Wykonawcy środki Monitorowanie, termin, osoba Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?
Wspólne spoży­wanie śniadań z dziećmi 80% dzieci zjada drugie śniadanie wspólne śniadania nauczyciele uczniowie śniadanie dzieci wychowawca klasy zjedzone śniadanie realizacja zadania wychowawca (codziennie)
Wartości odżywcze spożywanych produktów spożywanie urozmaico­nych pokarmów (owoce) rozmowa, ćwiczenia praktyczne, metoda badawcza wychowawca uczniowie produkty spożywcze wychowawca klasy dobre samopoczucie, sięganie po zdrową żywność obserwacja przynoszonych i spożywanych produktów wychowawca, pracownicy kuchni, intendentka
Higiena i estetyka spożywanych posiłków właściwa postawa i forma spożywanych posiłków praktycznego działania wychowawca uczniowie przybory służące estetyce i higienie spożywania posiłków wychowawca klasy czystość otoczenia, właściwe spożywanie posiłków w stołówce, klasie, przy stole obserwacja wychowawca, pracownicy stołówki, świetlicy


Cel: Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
Kryterium sukcesu: Dzieci czują się w szkole oraz w drodze do i ze szkoły bezpiecznie.
Zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji terminy Wykonawcy środki Odpowiedz., termin, osoba Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?
Ankieta dotycząca bezpieczeństwa uzyskanie dużej liczby danych praca indywidualna 1.03.2001 ;kl. V pedagog szkolny ankieta B. Spica dane z ankiet podsumowanie wyników po przeprowadzeniu ankiet: A. Szpręga
Spotkanie z policjantem odnośnie bezpieczeństwa na drodze znajomość zasad ruchu drogowego i bezpieczne- go porusza- nia się po drodze pogadanka, zajęcia praktyczne 7.11.2000 ;kl. III policjant spotkanie 7.11.2000 E. Krieger znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego rozmowa z dziećmi p. Czerwionka nauczyciel techniki
Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa w szkolnych autobusach brak wypadków pogadanka wychowawcy, pracownicy świetlicy lekcje wychowawcze B. Spica B. Karczyńska zachowanie w autobusie i podczas wsiadania do autobusu obserwacja B. Karczyńska kierownik świetlicy


Cel: Poprawa warunków fizycznych szkoły.
Kryterium sukcesu: 80% postawionych zadań zostanie wykonanych.
Zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji terminy Wykonawcy środki Odpowiedz., termin, osoba Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?
Likwidacja lub zmiana lokali­zacji palarni. 80% - ankieta śCo wpływa na moje samopoczucie w szkole" (XI2000) -pogadanki na temat szkodliwości palenia (II półrocze 2000/01) - pielęgniarka szkolna - liderzy zespołów przedmiotowych - wośni - zakup wentylatora - zakup farb Szkolny Zespół Pro­mocji Zdrowia, pielęgniarka szkolna (II 2001) Procent realiza­cji zadania: zmniejszenie się ilości osób palących Poprawa zdro­wia Koordynatorzy Zespołu Promo­cji Zdrowia: B. Spica E. Krieger
Wymiana oświetlenia w szkole 100 % - pomiar oświetlenia - udział w konkursie śCenna energia" - zebrania z rodzicami (rok szk. 2000/01) - poszukiwanie sponso­rów (rok szk. 2000/01) - Fundacja śPartne­rstwo dla środowi­ska" Kraków - wymiana jednej lampy w sali na koszt klasy - sponsorzy -dotacje (projekt śCenna ene­rgia") -wymiana jednej lam­py w sali na koszt klasy - sponsorzy Dyrektor szkoły (III/IV 2001) Procent realizacji zadania: zmiana sposobu oświetlenia pomieszczeń szkolnych Dokumentacja przebiegu prac Dyrektor szkoły G. Klauza Fundacja śPartnerstwo dla środowiska'
Wygospodaro­wanie pomie­szczenia do zajęć zespołu korekcyjnego -kompensacyj­nego. 80% - ankieta śCo wpływa na moje samopoczucie w szkole" (XI2000) - spotkanie nauczycieli kl. 1-111(12001) - ustalenie sposobu re­alizacji zadania -nauczyciele: S. Sikora kl. I J. Kulesza kl. II M. Branka kl. III -koordynatorzy zespołu Promocji Zdrowia -zakup farb -położenie wykładziny Koordynatorzy zespo­łu Promocji Zdrowia (II2001) Poprawa waru­nków prowa­dzenia zajęć zespołu wyró­wnawczego Obserwacja, dyskusja Koordynatorzy zespołu Promo­cji Zdrowia B. Spica E. Krieger (II2001)
Poprawa wyglądu zewnętrznego budynku. odnowienie elewacji. 100% - ustalenie harmonogramu robót: współpraca z UMiG w Czersku, architektem (rok szk. 2000/01) Dyrektor szkoły G. Klauza, Urząd Miasta i Gminy Czersk - zgodnie z kosztorysem Dyrektor szkoły, przedstawiciel UMiG Czersk Odnowiona elewacja. Dokumentacja przebiegu prac (zdjęcia budynku przed i po wykonaniu prac) Dyrektor szkoły G. Klauza


Cel: Wprowadzenie na stałe do praktyki szkolnej aktywnych metod i form nauczania.
Kryterium sukcesu: 80% nauczycieli stosuje aktywne metody i formy pracy.
Zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji terminy Wykonawcy środki Odpowiedz., termin, osoba Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?
Wprowadzanie projektów międzyprze-dmiotowych uczniowie pracują metodą projektów spotkania zespołów przedmiotowych; omówienie projektów (cały rok) nauczyciele lekcje, projekty liderzy przedmiotowi, autorzy projektów prace uczniów prezentacja (sposób) projektu autor projektu (nauczyciele)
Udział nauczycieli w szkoleniu śAktywizujące formy pracy z uczniem" 60% nauczycieli uczestniczy w kursie kurs: śAktywizujące formy pracy z uczniem" edukator, wicedyrektor M. Talewski papier, ksero, sale wicedyrektor M. Talewski (luty) sposób prowadzenia zajęć lista osób M. Talewski
Wykorzystanie aktywnych form i metod nauczania na różnych zajęciach uczniowie pracują według nowych metod lekcje, spotkania, wycieczki, konkursy, koła nauczyciele, uczniowie lekcje, spotkania, wycieczki nauczyciele, wicedyrektorzy, zespół do spraw Promocji Zdrowia praca z uczniami metodami aktywizującymi hospitacje, udział w spotkaniach dyrekcja (cały rok)
                            Opracowanie:
                                                                                                                                                        Opracowanie G. Klauza - dyrektor szkoły
E. Krieger, B. Spica - szkolni koordynatorzy
M. Narloch - pielęgniarka szkolna
D. Szlachcikowska - nauczyciel przyrody
E. Pruszak - nauczyciel wych. fizycznego
D. Oksentowicz - opiekun SU
E. Rutkowska, B. Sobczak - nauczycielki klas I-III

              Deklarację dotyczącą realizacji projektu,,Szkoła Promująca Zdrowie" podpisaliśmy 24 listopada 2000 roku.
W trakcie czteroletniej przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie na bieżąco prowadziliśmy, monitoring naszych działań. Robiliśmy wszystko, co dotychczas, ale jeszcze większy niż przedtem kładliśmy nacisk na podwyższanie poziomu wiedzy prozdrowotnej w naszej szkole. Dzięki przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie narodziły się w naszej szkole nowe, ogromne przedsięwzięcia.
  Do nich należą:
 • Wprowadzono liczne programy i innowacje o tematyce prozdrowotnej
 • I, II i III Dzień Zdrowia pod hasłem: ,,Zdrowie to Twój wielki skarbś, który odbył się z inicjatywy przyrodników. Dzień Zdrowia jest formą prezentacji w ramach projektu:,,Odżywianie, a Zdrowie". Co roku projekt zostaje wzbogacony o nowe elementy prozdrowotne.
 • Festyn sportowo - rekreacyjny, promujący zdrowy styl życia. Został on na stałe wpisany w grafik imprez szkolnych. W festynie uczestniczą uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.
 • ścieżka prozdrowotna - staramy się, aby treści tej ścieżki docierały do wszystkich uczniów, również w klasach I - III. Na bieżąco dokonujemy ewaluacji zadań do realizacji w ramach programu ścieżki.
 • W klasach staramy się, aby uczniowie mieli dopasowane krzesła i ławki do swojego wzrostu. Wszystkie ławki zostały ponumerowane.
 • W każdej klasie znajduje się miara do mierzenia wzrostu uczniów.
 • Dużo uczniów korzysta z dożywiania w szkole. W jadłospis zostały częściej włączone owoce, warzywa, jogurty.
 • Uczniowie klas III w ramach programu:,,Powszechna nauka pływania? wyjeżdżają na basen. Uczestniczą w nauce pływania.
 • Uczniowie klas I - III jedną przerwę poświęcają na wspólne z wychowawcą śniadanie w klasie.
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach sportowych w ramach UKS, SKS.
 • Edukacja żeglarska - objęte szkoleniem żeglarskim klasy II i III (łącznie 9 klas).
 • Często uczniowie uczestniczą w spotkaniach profilaktyki.
 • Klasy I objęte są programem prewencyjnym: ,POPOś
 • Uczennice klas szóstych uczestniczą w spotkaniach:,,Czas przemianś
                  Aktywność nauczycieli naszej szkoły w dziedzinie dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji jest bardzo duża. Bardzo wielu nauczycieli ukończyło szkolenia, które są przydatne w codziennej pracy, a związane z edukacją prozdrowotną. W związku z przynależnością do Sieci Szkół Promujących Zdrowie ta tematyka cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli. Nasi pracownicy w dużych grupach odbyli szkolenia w zakresie:
 • Diagnozowania dysleksji
 • Profilaktyki uzależnień
 • Onkologicznej edukacji zdrowotnej
 • Udzielania pierwszej pomocy
 • Diagnozy pedagogicznej
Bardzo prężnie działa u nas Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli w ramach, którego odbyły się liczne szkolenia w związku z przynależnością do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Oto niektóre z nich:
 • Szkoła w Sieci Szkół Promujących Zdrowie - RP szkoleniowa
 • Profilaktyka oparzeń - jak przygotować godzinę wychowawcząś- - referat na RP
 • Aktywizujące metody nauczania - kurs
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - RP szkoleniowa prowadzona przez lekarza
 • Budowanie szkolnego programu profilaktyki - kurs
 • Agresja w szkole - kurs
 • Realizacja ścieżek i projektów w nauczaniu szkolnym - kurs
 • Analiza wyników badań dotyczących zagrożeń występujących wśród uczniów klas I - III szkoły podstawowej - referat
 • Zagrożenia i patologia zachowań dzieci i młodzieży
 • Współpraca ze środowiskiem
Wiedza zdobyta na szkoleniach przyczyniła się do podniesienia poziomu pracy szkoły. Przykładami tych pozytywnych skutków może być:
 • wprowadzenie szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • opracowanie ścieżek dydaktycznych
 • opracowanie szkolnego Programu Profilaktyki
 • wprowadzenie do praktyki szkolnej projektów edukacyjnych
 • wprowadzanie przez nauczycieli aktywizujących metod nauczania
 • zaktywizowanie rodziców i włączenie ich w proces wychowawczy i dydaktyczny
                    Dnia 20 marca 2003 roku szkolni koordynatorzy Sieci Szkół Promujących Zdrowie uczestniczyli w Gdańsku w konferencji.
Temat spotkania brzmiał: "Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole". Cenną informacją dla nas było to, że nadal pozostajemy w sieci szkół promujących zdrowie. Powinniśmy jednak dokonać ewaluacji naszych dotychczasowych, trzyletnich działań. Przystępując do Sieci Szkół Promujących Zdrowie dokonaliśmy diagnozy wstępnej, podstawowej. Produktem diagnozy była lista problemów, wymagających rozwiązania.
  Lista ta pozwoliła wybrać problem priorytetowy:
 • Poprawa stanu higieniczno - sanitarnego szkoły,
 • Podniesienie świadomości zdrowego stylu życia.
  Określiliśmy kilka celów oraz kryteria ich sukcesu:
 • Poprawa warunków fizycznych szkoły Kryterium sukcesu: 90 % postawionych zadań zostanie wykonanych
 • Promowanie stylu zdrowego odżywiania się Kryterium sukcesu: Dobre samopoczucie dzieci, umiejętność wyboru zdrowych posiłków
 • Wprowadzenie na stałe do praktyki szkolnej aktywnych metod i form pracy Kryterium sukcesu: 80 % nauczycieli stosuje aktywne metody i formy pracy
 • Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych Kryterium sukcesu: Dzieci czują się w szkole oraz w drodze do i ze szkoły bezpieczne
Zadania, które zostały wykonane oraz sposób ich wykonania, kryteria sukcesu i korzyści z tego płynące przedstawiamy w poniższych tabelach.                                                                       Opracowanie:
Bożena Spica - szkolny koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
E. Pruszak - nauczyciel wychowania fizycznego
D. Szlachcikowska śnauczyciel przyrody
Uczniowie Samorządu Uczniowskiego
M. Narloch - pielęgniarka szkolna
B. Sobczak - nauczyciel kl. I-III

                                                              

WNIOSKI

Ocena zadań realizowanych w ramach projektu "Szkoła Promująca Zdrowie" w latach 2000 - 2004.
Cel: Poprawa warunków fizycznych szkoły.
Kryterium sukcesu - 90% zadań zostało wykonanych.
Wykonane zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji Sposób wykonania zadania Korzyści
  Likwidacja palarni 100% - ankiety, - pogadanki  Palarnia została zlikwidowana - zmniejszenie ilości palących nauczycieli -  zyskanie jednego pomieszczenia i przeznaczenie go na magazyn
Wymiana oświetlenia w szkole 100% - sukces w konkursie,,Cenna energiaś, otrzymanie dotacji w wysokości 3 500 zł. - znalezienie licznych sponsorów - włączenie się rodziców Wymiana oświetlenia w całej szkole - poprawa oświetlenia w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach - mniejsze zużycie energii - poprawa estetyki pomieszczeń - zmniejszenie szkodliwego działania na zdrowie ( wzrok)
Wygospodarowanie pomieszczenia do zajęć zespołu korekcyjno-kompensacyjnego. 100% - ankieta, - spotkania nauczycieli klas I śIII, - wykonanie zadania przez wośnych szkoły Przygotowanie nowego pomieszczenia do zajęć. Remont pomieszczenia. - poprawa warunków prowadzenia zajęć zespołu wyrównawczego, - łatwiejsze ułożenie planu lekcji w klasach I śIII
Poprawa wyglądu zewnętrznego budynku. Odnowienie elewacji. 100% - pozyskiwanie pieniędzy ( współpraca z Urzędem Gminy w Czersku) - ustalenie harmonogramu robót Odnowienie elewacji. Dodatkowo: wymiana niektórych okien. - poprawa estetyki szkoły - ocieplenie budynku - wymiana okien w niektórych pomieszczeniach - zagospodarowanie terenu wokół szkoły- stworzenie Szkolnej Ostoi Przyrody.
Wymiana okien w szkole 100 % - współpraca z Urzędem Gminy w Czersku - szukanie sponsorów Wymiana okien w całej szkole - poprawa estetyki szkoły - mniejsze zużycie energii - poprawa estetyki pomieszczeń - cieplej w klasach i innych pomieszczeniach szkolnych


Cel: Promowanie stylu zdrowego odżywiania się.
Kryterium sukcesu - Dobre samopoczucie dzieci, umiejętność wyboru zdrowych posiłków.
Wykonane zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji Sposób wykonania zadania Korzyści
Wspólne spożywanie śniadań nauczyciela z uczniami.   90% - pogadanki, spotkania z rodzicami - uczniowie przynoszą śniadanie do szkoły - jedna przerwa to przerwa typowo śniadaniowa Uczniowie spożywają śniadanie z wychowawcą - uczniowie zjadają śniadanie, - uczą się higieny przygotowywania i spożywania posiłków, - nauczyciel rozpoznaje środowisko swojego ucznia, jego dom rodzinny -
Wartości odżywcze spożywanych produktów. Wybór zdrowej żywności. - pogadanki, - projekt: ,,Odżywianie, a Zdrowie", - programy autorskie, - realizacja treści ścieżki prozdrowotnej - jadłospis szkolnej stołówki - spotkania ekologiczne pod    hasłem ,,Jesteś tym, co jesz" - raz w tygodniu na lekcjach przyrody uczniowie jedzą owoce, tzw. "Lekcja owocowa" Uczniowie poszerzają wiedzę na temat ilości i jakości spożywanych produktów. Uczniowie jedzą więcej owoców. uczniowie włączają w jadłospis owoce uczestniczą w spotkaniach ekologicznych dokonują wyboru zdrowej żywności dbają o higienę przygotowywania i spożywania posiłków chętnie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej chętnie przynoszą i spożywają owoce podczas lekcji owocowej.
Higiena i estetyka spożywanych posiłków. Właściwa postawa i forma spożywanych posiłków. - realizacja tematów na godzinie wychowawczej, - udział w projekcie:,,Odżywianie, a Zdrowie", - zwracanie uwagi na te sprawy w ramach wspólnych śniadań w klasach I śIII Właściwe spożywanie posiłków w stołówce, w klasie, na wspólnych wyjazdach klasowych - uczniowie znają zasady spożywania posiłków, - uczniowie spożywają posiłki zgodnie z zasadami higieny, - umieją estetycznie przygotować i spożywać posiłki, - potrafią estetycznie nakryć stół do wybranego posiłku


Cel: Wprowadzenie na stałe do praktyki szkolnej aktywnych metod i form nauczania.
Kryterium sukcesu - 80% nauczycieli stosuje aktywne metody i formy pracy.
Wykonane zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji Sposób wykonania zadania Korzyści
Wprowadzenie projektów międzyprzedmiotowych. Uczniowie pracują aktywnymi metodami spotkania zespołów przedmiotowych, - realizacja projektów w ramach wdrażania treści ścieżek międzyprzedmiotowych  Uczniowie pracują metodą projektów. Nauczyciele opracowują nowe projekty. -współpraca nauczycieli wielu przedmiotów, zgranie realizacji tych samych treści, w tym samym czasie projekty jako idealna forma realizacji ścieżek integracja zespołu klasowego
Udział nauczycieli w szkoleniu: "Aktywizujące formy pracy z uczniem"  60% nauczycieli uczestniczyła w kursie organizacja kursu w szkole w ramach szkolenia WDN udział nauczycieli w szkoleniu Nauczyciele poszerzają wiedzę w zakresie aktywnych form i metod pracy. - nauczyciele zostali wyszkoleni w zakresie aktywizujących form pracy z uczniem, pracują metodą projektu
Wykorzystanie aktywnych form i metod nauczania na różnych zajęciach. Uczniowie pracują nowymi metodami opracowanie projektów, ewaluacja ścieżek międzyprzedmiotowych wprowadzannie programów i innowacji Nauczyciele pracują aktywnymi metodami Nauczyciele opracowują i wdrażają programy i innowacje Nauczyciele są hospitowani pod kątem wdrażanych innowacji przenikanie do uczniów tych samych treści, w tym samym czasie integracja zespołu klasowego wdrażanie licznych programów - podwyższanie jakości pracy szkoły pozyskiwanie sponsorów do realizacji poszczególnych zadań zawartych w projekcie


Cel: Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
Kryterium sukcesu - Dzieci czują się w szkole oraz w drodze do i ze szkoły bezpieczne.
Wykonane zadanie Kryterium sukcesu Metody realizacji Sposób wykonania zadania Korzyści
Ankieta dotycząca bezpieczeństwa.  Uzyskanie dużej liczby danych przygotowanie ankiety przeprowadzenie ankiety opracowanie wyników wyciągnięcie wniosków Przeprowadzenie ankiety rozpoznanie problemów, zastosowanie środków zapobiegawczych, unikanie sytuacji niebezpiecznych śkonfliktowych, agresywnych zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią
Spotkanie z policjantem odnośnie bezpieczeństwa na drodze.  Znajomość zasad ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze spotkania prelekcje konkursy egzaminy spotkania z policjantem spotkania z pedagogiem udział w konkursach plastycznych o tej tematyce zdawanie egzaminu na karę rowerową przez uczniów klas IV - udział uczniów w Turnieju   Wiedzy o Bezpieczeństwie   Ruchu Drogowego wzrost szacunku do policjantów sukcesy uczniów w konkursach zwiększenie bezpieczństwa uczniów w szkole i poza nią uzyskiwanie karty rowerowej
Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa w szkolnych autobusach. Brak wypadków wśród dojeżdżających uczniów pogadanka z wychowawcą klasy pogadanki z pracownikami świetlicy pogadanki z pedagogiem szkolnym Obserwacja zachowania się uczniów w autobusie i na przystanku Wyciąganie z tego wniosków bezpieczny dojazd uczniów do szkoły wzrost świadomości uczniów na temat ich bezpieczeństwa

ZALECENIA I REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY

Po dokonaniu ewaluacji przyjęliśmy następujące zadnia do realizacji w ramach Projektu Szkoła Promująca Zdrowie w latach 2004 - 2006.
  Cel: Poprawa warunków fizycznych szkoły.
 • Modernizacja pozostałych łazienek na I i II piętrze,
 • Wymiana podłogi w sali nr 40
 • Pozyskiwanie sponsorów na dalszą modernizację pomieszczeń szkolnych
  Cel: Promowanie stylu zdrowego odżywiania się.
 • Coroczna organizacja Dnia Zdrowia w szkole.
 • Zmiana asortymentu sprzedawanego w sklepiku szkolnym ś likwidacja niektórych towarów, zastąpienie ich produktami zdrowymi, ekologicznymi.
 • Zapewnienie uczniom wody mineralnej w klasach, w miesiącach: V, VI, IX, X.
 • Pozyskiwanie kolejnych sponsorów w ramach dożywiania dzieci w szkole.
 • Zawieranie umów z rodzicami dotyczących włączania do II śniadania w szkole owoców.
 • Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów.
  Cel: Wprowadzenie na stałe do praktyki szkolnej aktywnych metod i form nauczania.
 • Wprowadzanie projektów międzyprzedmiotowych w ramach realizacji treści ścieżki prozdrowotnej.
 • Częstsze wprowadzanie metody projektu w klasach I - III.
 • Doskonalenie programów i innowacji o tematyce prozdrowotnej.
 • Wprowadzanie nowych programów o tematyce prozdrowotnej.
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie aktywnych metod i form pracy.
 • Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły - udostępnianie scenariuszy, konspektów zajęć, projektów innym nauczycielom.
  Cel: Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Udział uczniów klas I w prewencyjnym programie:,,POPOś
 • Pogadanki z pedagogiem szkolnym.
 • Uaktywnienie telefonu zaufania.
 • Współpraca wychowawcy klasy z domem rodzinnym.
 • Dbałość o higienę psychiczną uczniów
                  Szkoła Podstawowa nr 1, im. J. Korczaka w Czersku od wielu lat aktywnie pracuje w zakresie promocji zdrowia. Priorytetem, który dzisiaj wyróżnia szkołę jest jej przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizacja Projektu Szkoła Promująca Zdrowie wpływa w znacznym stopniu na podwyższenie jakości pracy szkoły oraz poprawia wizerunek szkoły w środowisku. Charakterystycznymi cechami szkoły , jaką stworzyliśmy jest współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Uczestnictwo w Projekcie Szkoła Promująca Zdrowie przyniosło wiele korzyści wszystkim uczestnikom:
  Uczniom:
 • lepsze warunki nauki
 • ciekawsze formy i metody zdobywania wiedzy
 • poznanie treści edukacji prozdrowotnej
 • dodatkowe umiejętności
  Rodzicom:
 • satysfakcję z sukcesów dzieci
 • współudział w tworzeniu szkoły
 • współpracę z dziećmi przy realizacji zadań
 • wpływ na ofertę edukacyjną szkoły
 • kreowanie bazy szkoły
 • poznanie dzieci
  Nauczycielom:
 • doskonalenie umiejętności
 • podniesienie kwalifikacji
 • wymiana doświadczeń
 • ulepszenie własnego warsztatu pracy
 • doskonalenie pracy zespołowej
 Lista ta nie jest zamknięta, gdyż można dopisywać do niej wiele pozycji uwzględniając inne aspekty i obszary działalności szkoły.
       W ostatnich zdaniach pragnę podkreślić, że jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uważam, że zrobiliśmy ogromny krok w kierunku promocji zdrowia w naszej szkole. Mamy jeszcze dużo planów w tym zakresie i liczę, że nadal przy tak ogromnym zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i lokalnej uda nam się je zrealizować.

Opracowanie:
G. Klauza - dyrektor szkoły
B. Spica, E. Krieger - szkolni koordynatorzy
D. Szlachcikowska - nauczyciel przyrody
M. Narloch - pielęgniarka szkolna
E. Pruszak - nauczyciel wych. fizycznego
U. Ossowska - przewodnicząca Rady Rodziców
Uczniowie - przedstawiciele S U

Załączniki:
Program ścieżki Prozdrowotnej dla klas IV-VI.
Program edukacji prozdrowotnej w nauczaniu zintegrowanym.               
Dla ucznia
Regulaminy:
Konkursy 2018/2019
Menu
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2018/19
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2018/2019

Turnieje AGAR.IO
AGARIO-2016
AGARIO-2017

E-Matematyk Roku
Wszystko o konkursie
Logowanie

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)

Informatyka:
Informatyka (K.Kosecki)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
Księga gości
KSIĘGA GOŚCI

STARA KSIĘGA GOŚCI
Shoutbox
Zaloguj się, by móc pisać w shoutbox.

szynka23
23.02.17 19:08
5c w agar.io wygra je! je!

Marycha
27.04.16 13:37
4c najlepsza jest! Pozdro!

szynka23
18.04.16 04:28
Pozdro 4c

Irena0511
07.03.16 19:11
Pozdro dla 6a Xd

tymbarklat80
03.03.16 05:58
pozdro dla 5a

toorie
13.01.16 13:22
Pozdrówka dla 5a 2015/2016 :3

kryha24
27.06.15 13:13
Ode mnie dla wszystkich klas szustych 2015r. https://www.youtube.com/w
atch?t=27&v=hzT3NVPL_kc


Kubus1908
04.06.15 20:13
Pozdro dla 6F

kryha24
19.05.15 13:53
Wyrazy współczucia dla pani Joli Kowalewskiej i jej rodziny

Kawowy678
20.03.15 14:32
lol

Archwium
34465161 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2018
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone