Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaKontaktE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcji
Piątek, 20 kwietnia 2018 r. Do WAKACJI tylko 63 dni.    
Sport
» Wieści sportowe
» Polubić w-f
» Na basenie
» Kalkulator BMI
» ZDROWIE
» Opracowania

Archiwum
ZAWODY - biegi
» Szkolne
» Gminne
» Powiatowe
» Wojewódzkie

Mistrzostwa szkoły
» Koszykówka
» Wyniki
 SPORT w SP1

SPORT JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Protokół ze spotkania 2

W styczniu 2007 r odbyło się spotkanie zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły. Tematem spotkania był sport i jego oddziaływanie wychowawcze. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły. Niniejsze opracowanie zostało umieszczone na naszej szkolnej stronie internetowej do wiadomości rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

Wstęp

Zdaniem specjalistów dzieci w Polsce rodzą się zdrowe i zachowują dobrą kondycję do końca wieku przedszkolnego. Coraz bardziej niesprawne i chorowite stają się w miarę upływu lat, od momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Młodym niewolnikom telewizji, gier komputerowych i internetu ruch nie daje już radości, a przynosi szybkie zmęczenie. Nie daje też uczucia zdrowej, sportowej rywalizacji. Aż 38 proc. chłopców i 56 proc. dziewcząt przeznacza na intensywne ćwiczenia fizyczne zaledwie jedną godzinę tygodniowo lub jeszcze mniej. Normę wysiłku fizycznego dla młodzieży, wynoszącą co najmniej 4 godziny w tygodniu, wykonuje jedynie co czwarty jedenastolatek i ich co piąta rówieśnica. Potem odsetek młodzieży aktywnej ruchowo jeszcze się zmniejsza. Odbija się to niezwykle groźnie na zdrowiu młodych pokoleń Polaków. Z tabel obrazujących przeciętne dalsze życie europejskich 15-latków wynika, że kończący szkołę podstawową młodzi Polacy mają przed sobą 53,9, młodzi Niemcy 58,0, Anglicy 59,1, a Szwedzi 60,5 lat życia. Te dane powinny uświadomić jak fundamentalną rolę powinien w życiu młodzieży odegrać sport. Wywiera on nie tylko pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, ale jest także wspaniałym czynnikiem wychowawczym. Młodzi ludzie, którzy połknęli sportowego bakcyla rzadziej ulegają nałogowi palenia, swoje oszczędności wolą przeznaczyć na rakietę tenisową, narty, wyjazd na kurs żeglarski, a nie na kolejne gry komputerowe lub siedzenie w pubie. Dbają o kondycję i przyswajają sobie określony styl życia. Ducha sportowej rywalizacji przenoszą na inne dziedziny, dzięki czemu odnoszą sukcesy nie tylko w sporcie. Jeżeli zatem nie chcemy odbierać naszym dzieciom szans na zdrowie oraz dłuższe i lepsze życie, skłaniajmy je do ruchu i uprawiania sportów, a najlepiej czyńmy to razem.

Sport w naszej szkole

Każdy młody człowiek powinien być przekonany o potrzebie ćwiczeń ruchowych i znajdować w nich przyjemność i satysfakcję. Wykonania tego zadania nie można odkładać na później. Każdy posiada od dziecka naturalną potrzebę ruchu. Brak właśnie w młodym wieku zachęty i warunków do systematycznego zaspokajania tej potrzeby prowadzi do jej wygaśnięcia. Należy więc wspólnym wysiłkiem stworzyć niezbędne warunki do rozwoju zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, traktować je poważnie, utwierdzać w przekonaniu, że dobra zabawa, ruch, sport są w życiu człowieka tak samo ważne jak zdobywanie wiedzy. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że sport rozwija siłę, wytrzymałość, szybkość, zwinność. Ważniejsze jest jednak to, że rozwija przede wszystkim odwagę, stanowczość, siłę woli, wytrwałość w dążeniu do celu, zdecydowanie, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność pokonywania strachu, poczucie wiary we własne siły, zdolność koncentracji, zdyscyplinowanie, umiejętność wyrzeczeń, opanowanie, poczucie odpowiedzialności - także za innych, uczciwość, sprawiedliwość, sumienność oraz wrażliwość. Naszym zamierzeniem jest zahamowanie obserwowanych w ostatnich latach negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży, mających związek z niedostatkiem aktywności ruchowej, a przede wszystkim regresu wskaźników sprawności i wydolności fizycznej w najbardziej zagrożonych środowiskach. Chcemy przyzwyczajać nasze dzieci do swobodnego i prawidłowego stosowania wyuczonego ruchu w życiu, zabawie i grze. Dążymy do tego, aby były one aktywne ruchowo, aby brały udział w zajęciach sportowych, aby spędzały znaczną część czasu wolnego na uprawianiu różnorodnych dyscyplin sportowych. W naszej działalności chcemy podjąć się wychowania poprzez kulturę fizyczną jako jedną z form oddziaływania wychowawczego. Oddziaływanie poprzez sport odgrywa ważną rolę w walce z zagrożeniami cywilizacji, sprzyja utrzymaniu równowagi psychofizycznej, w znacznym stopniu zmniejsza podatność na szkodliwy wpływ środowiska. Wychowanie poprzez kulturę fizyczną oznacza nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, lecz również możliwość budowania własnej motywacji i postaw akceptowanych społecznie, zmianę przekonań, poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zmianę zachowań. Sport ma ogromne znaczenie w podnoszeniu funkcjonalnych zdolności organizmu i wzrostu sprawności ruchowej dzieci. Atmosfera napięcia emocjonalnego, chęć wyróżnienia się, wypróbowania swoich sił, stwarza niezmiernie bogate możliwości dla wychowawczego oddziaływania. Biegając, skacząc, rzucając - dziecko rozwija swą inicjatywę w swobodnym działaniu, którego cel i zakres określają odpowiednie przepisy. Przestrzeganie ich to niezawodna droga do kształtowania w dzieciach świadomej dyscypliny, wyrobienie w nich umiejętności współdziałania, solidarności, koleżeństwa, rozwija ambicję i poczucie odpowiedzialności. Podporządkowanie działalności prawom i potrzebom zespołu wynika z samej istoty ćwiczeń. Wymierność wyników, możliwość uzyskania postępów, radość i duma ze zwycięstwa to silny bodziec do rozwijania wytrzymałości i uporu w dążeniu do celu

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Budowanie w naszym kraju kultu zdrowego życia, którego nie odłącznymi elementami są: właściwe odżywianie się, niepicie, niepalenie, ale również rekreacyjne, masowe uprawianie sportu, to przedsięwzięcie, w którym bez wielkiego wysiłku i nakładów, wszyscy możemy uczestniczyć. Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zlikwidować zatruwających nas kominów fabryk, oczyścić naszych rzek i jezior, wybudować tysięcy hal sportowych i basenów. Za to już dziś możemy wyszukać kawałek wolnego placu, zapomnianą ścieżkę zdrowia, zaprosić do wspólnej zabawy koleżanki i kolegów, rodzeństwo, wychowawców...zacząć żyć zdrowiej! Jeżeli nam się to uda, to wszyscy wygramy. Sport i szeroko pojmowana kultura fizyczna zaspokajają naturalną u dzieci i młodzieży potrzebę ruchu. Wysiłek fizyczny jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju organizmu : pobudza bowiem pracę serca, przyspiesza krążenie krwi i rytm oddychania, rozwija układ mięśniowy i nerwowy. Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych dziecko rozwija przecież sprawność ogólną. Obecnie duże znaczenie nie tylko w naszym kraju przywiązuje się do osiągania sukcesów. Niestety, rzadko bierze się pod uwagę możliwości doznawania niepowodzeń. Dzieci i młodzież bardzo emocjonalnie przeżywają zarówno osiągnięcia jak i porażki. Pomoc naszym wychowankom w realizacji ich planów i osiąganiu pomyślności życiowej stanowi dla nas złożone zadanie pedagogiczne. Należy ułatwić im uzyskanie powodzenia "tu i teraz", a jednocześnie wspierać w nabywaniu umiejętności niezbędnych do osiągania sukcesów w przyszłości. Wartość wychowawcza zabaw i gier zależy wyłącznie od atmosfery wychowawczej jaka panuje w czasie prowadzonych zajęć w placówce. Atmosfera radości, swobody oraz przyjemności sprzyja temu, że oddziaływania wychowawcze podczas zabaw i gier są znacznie skuteczniejsze niż w innych sytuacjach. Towarzyszące grom współzawodnictwo wymaga przestrzegania przepisów gry, obowiązek podporządkowania się im wyzwala wiele dobrych zachowań. Powstaje więc wspaniała sytuacja do odpowiednich oddziaływań wychowawczych w kierunku kształcenia umysłu, charakteru woli, moralności i umiejętności życia w gromadzie, oraz do szlachetnego współzawodnictwa. Tego kapitału nie można zmarnować. Dobra organizacja zajęć powinna być otoczona szczególną troską przez prowadzących zajęcia

MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ

Sprawność fizyczna umożliwia uczestnictwo w grach i zabawach dających zadowolenie i radość życia. Dzięki rozwojowi motoryki dzieci i młodzież stają się niezależne od otoczenia, co podnosi ich wiarę we własne siły. Konfrontacja własnej sprawności z rówieśnikami stanowi istotne kryterium samooceny, a tym samym wywiera wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Ponadto przygotowania do zawodów wprowadzają element systematyczności w program wychowawczy placówek oraz mobilizują do pozyskania nowych źródeł finansowania celem zapewnienia odpowiedniego sprzętu, trenerów, itp. Uczniowie nasi poprzez sport realizują się i wielokrotnie dowartościowują. Małym sportowcom z najtrudniej jest uświadomić, że nie zawsze można wygrywać. Wpajamy im zasadę walki "fair play". Uczymy ich gry prowadzonej w sposób nie tylko zgodny z przepisami, ale także pięknej i uczciwej. "Fair play" to pojęcie określające najistotniejsze wartości, jakie powinny cechować każdą walkę sportową. W zasadzie tej zawarta jest najważniejsza wychowawcza rola sportu, kształtująca moralną postawę sportowców. Młody człowiek fascynuje się wynikami sportowymi starszych kolegów lub tych największych mistrzów. Chce jak oni, bić rekordy, zdobywać medale, sławę i uwielbienie tłumów. Czy w dzisiejszych czasach możliwe jest postępowanie "fair play"? Wiele zależy w tej materii od nas - opiekunów, aby pokazać dzieciom, że tylko "czysta" walka, zgodna z wszelkimi zasadami i przepisami przynosi prawdziwą radość.

"JEDYNKA" Z AMBICJAMI

Naszym zamierzeniem jest oderwanie dzieci od pokus, jakie niesie codzienne życie. Dlatego tak ważna w procesie wychowania jest właściwa organizacja czasu wolnego i pokazanie pozytywnych aspektów życia. Nasze dzieci wiedzą, że można być dobrym w sporcie, ale żadne medale i nagrody nie zrekompensują braku wiedzy. Chcemy ich wychowywać na takich ludzi, którzy szanują pracę i sami pracują sumiennie, a gardzą lenistwem i ułatwianiem sobie życia kosztem innych. Chcemy wychowywać ich tak, aby umieli żyć i pracować w zespole, troszczyć się o wspólne dobro, sumiennie wywiązywać się z obowiązków wobec innych. Chcemy wychowywać ludzi wrażliwych na krzywdę, szanujących prawa i zwyczaje normujące nasze życie społeczne, umiejących przeciwstawić się tym, którzy je łamią lub omijają. Ludzi umiejących organizować sobie wypoczynek i rozrywkę po pracy. Chcemy więc wychowywać ludzi światłych i ciekawych świata.
Jeszcze kilka lat temu lekcje wychowania fizycznego w szkole były traktowane przez nasze dzieci jako zło konieczne. Większość dzieci bardzo niechętnie, a wręcz z wrogością podchodziła do lekcji wf-u. Od pewnego czasu sytuacja ulega diametralnej zmianie. Nasze dzieci są wybierane do reprezentacji szkół. Poprawiła się frekwencja na zajęciach. Dzieci uczestniczą w treningach. Daliśmy im możliwość alternatywnego wykorzystania czasu wolnego. Cieszy nas, że skorzystały z tego. Sport dając ludziom zdrowie, radość, rozrywkę, stawia równocześnie dość mocne tamy przynajmniej ograniczające przesiąkanie złych odprysków dobroczynnej cywilizacji - alkoholowi, narkomanii, prymitywnej przemocy, innym dewiacjom wynikającym albo z frustracji, albo z braku podpowiedzi, że inna droga przez życie jest lepsza.
Członkowie zespołu
J.Wycinka
M. Szmagliński
W. Pestka
T. Kędzierski
Prowadząca spotkanie
Ewa Pruszak - lider zespołu
Menu
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA SZÓSTOKLASISTY

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2017/18
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Turnieje AGAR.IO
AGARIO-2016
AGARIO-2017

E-Matematyk Roku
Wszystko o konkursie
Logowanie

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)

Informatyka:
Informatyka (K.Kosecki)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
Księga gości
KSIĘGA GOŚCI

STARA KSIĘGA GOŚCI
Shoutbox
Zaloguj się, by móc pisać w shoutbox.

szynka23
23.02.17 19:08
5c w agar.io wygra je! je!

Marycha
27.04.16 13:37
4c najlepsza jest! Pozdro!

szynka23
18.04.16 04:28
Pozdro 4c

Irena0511
07.03.16 19:11
Pozdro dla 6a Xd

tymbarklat80
03.03.16 05:58
pozdro dla 5a

toorie
13.01.16 13:22
Pozdrówka dla 5a 2015/2016 :3

kryha24
27.06.15 13:13
Ode mnie dla wszystkich klas szustych 2015r. https://www.youtube.com/w
atch?t=27&v=hzT3NVPL_kc


Kubus1908
04.06.15 20:13
Pozdro dla 6F

kryha24
19.05.15 13:53
Wyrazy współczucia dla pani Joli Kowalewskiej i jej rodziny

Kawowy678
20.03.15 14:32
lol

Archwium
30501419 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2018
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone