Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Środa, 29 czerwca 2022 r. Do WAKACJI jeszcze -4 dni.    
Nawigacja
  Strona główna
Start
Szukaj
Księga Gości
Archiwum Newsów

  Komunikacja
Kontakt
Forum Dyskusyjne
Foto Galeria
Galeria plastyczna
Ciekawe Linki

  Pobieralnia
Pliki do Pobrania
Archiwalna

  Dokumentacja
F.A.Q
Autor
Polityka prywatności
» Dokumenty
Projekt

Insta.Ling
skuteczna nauka słówek
Gość
Zaloguj się
Członków Online
Gości Online: 4
Brak członków online

Zarejestrowani użytkownicy: 29
Najnowszy zarejestrowany: sp1historia

Twój IP: 34.239.167.149
Prace plastyczne
Losowe Zdjęcie
Miasto z lotu
Miasto z lotu
Czersk z lotu ptaka
Najnowsze artykuły
Dzień patrioty.
Dla ósmoklasisty
"Kim jest uczeń zdo...
Rola zajęć pozalek...
Hospitacja na wychow...
Wątków na forum
Najnowsze tematy
Edytowanie strony
To o czym gadamy?
Sklepik
Konkurs-zbieranie na...
Korepetycje.
Najciekawsze tematy
........Dyskoteki... [19]
Panie kaziku!!! [8]
Sklepik [7]
Mundurki - co o t... [6]
Konkurs-zbieranie... [3]
Top 5 Downloads
Arkusz dostosowan... 33101
Arkusz dostosowan... 29877
Testy kompetencji... 17066
Program naprawczy... 16337
Program naprawczy... 14842
Top 5 Links
Wirtualna Polska 65535
FreeFoto 65535
Epublikacje 65535
Gry po szkole 65368
Gangam style po p... 45450
Procedury podczas zajęć 0-3

Procedury bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach 0-III


Na podstawie:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 i 15 maja 2020 r.


PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
 1. Przedmiotem procedury jest określenie zasad profilaktyki zarażenia koronawirusem na terenie szkoły
 2. Zakres stosowania dotyczy uczniów, wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców i opiekunów prawnych uczniów placówki.


DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia
 1. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki – ew. przyłbice, rękawiczki jednorazowe).
 2. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym częste mycie rąk – dzieci pod nadzorem pracownika.)
 3. Systematyczna dezynfekcja powierzchni.
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
 4. Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 5. Zachowanie bezpiecznej odległości
  Należy zachować co najmniej 1,5 metr odległości pomiędzy osobami
 6. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 7. Obserwacja objawów – mierzenie temperatury na wejściu do szkoły termometrem bezdotykowym oraz w przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego u dziecka.
 8. Umieszczenie w salach i toaletach szkolnych instrukcji mycia rąk.
 9. Dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek uczniowskich).
 10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 12. Umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją przy wejściach do szkoły.
 13. Umieszczenie przy wejściu do szkoły numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, z którymi się należy kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów.
 14. Przygotowanie izolatki na terenie szkoły (gabinet pielęgniarki).


ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA
 1. Zgłasza do wychowawcy klasy chęć posłania dziecka do szkoły w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych
 2. Składa oświadczenie (załącznik 1).
 3. Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi).
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka do szkoły, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
 5. Dba o zdrowie swoje i innych – jedynie zdrowe osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci.
 6. Informuje wychowawców o numerze telefonu do szybkiego kontaktu.
 7. Zaopatruje dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły.
 8. Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 9. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 10. Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.
 2. W grupie może przebywać 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 14. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 15. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 18. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
 19. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.


Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2021/2022, które należy zakupić we własnym zakresie
Klasy 1-8
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
75592351 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2022
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone