Witaminki
Dodany przez kaziukos dnia 14.04.2005

KONKURS PROZDROWOTNY DLA KLAS I - III
pt. "W świecie witaminek"

Opracowanie: Ewa Keister

    W miesiącu kwietniu przypada ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA. Jest to doskonała okazja, aby przybliżyć dzieciom 7 - 10 letnim zagadnienia związane z tematem - zdrowie.
    W związku z tym proponuję przeprowadzić konkurs prozdrowotny, szkolny w klasach I - III z wykorzystaniem metody projektu. Przy zastosowaniu tej metody praca uczniów jest:
 1. w dużym stopniu samodzielna,
 2. świadomie planowana (z reguły wspólnie z nauczycielem),
 3. wszechstronnie aktywizująca,
 4. grupowa,
 5. zakończona konkretnym, materialnym rezultatem.
Proces pracy nad projektem (konkursem) o tematyce prozdrowotnej będzie przebiegał w kilku etapach:
 1. podzielenie się przez nauczyciela pomysłem (z uczniami) wzięcia udziału w konkursie i wzbudzenie ich zaciekawienia,
 2. przedyskutowanie pomysłu, przeanalizowanie treści związanych z pomysłem pod względem poznawczej i praktycznej użyteczności,
 3. ustalenie zakresu działań - zaplanowanie konkretnych działań dla poszczególnych uczestników - przedstawienie instrukcji projektu,
 4. aktywne i efektywne działania zmierzające do realizacji projektu,
 5. zakończenie projektu - udział klasy w konkursie, ocena wyników uzyskanych przez poszczególne klasy.

Temat projektu - konkursu
"W świecie witaminek".

Cel główny:

Wzrost świadomości uczniów na temat zdrowia oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec zdrowego styku życia.

Uczeń:

 • umie posłużyć się pojęciem "witamina";
 • wie, jakie znaczenie dla zdrowia mają witaminy;
 • potrafi rozróżnić produkty bogate w witaminy;
 • potrafi wymienić skutki niedoboru poszczególnych witamin;
 • rozumie potrzebę właściwego odżywiania się;
 • potrafi obserwować, analizować i wyciągać wnioski z oglądanych scenek;
 • rozwiązuje sytuacje problemowe dotyczące witamin;
 • umie śpiewać rytmicznie całą piosenkę.
 • potrafi stosować podstawowe barwy,
 • potrafi zaplanować i przedstawić inscenizację muzyczną (z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych rekwizytów).

  Forma aktywności:

  praca grupowa, indywidualna i zbiorowa jednolita.

  Metody pracy wspierające aktywność dziecka:

  działalności praktycznej, problemowa, dialog.

  Realizacja zadań kończących się prezentacją:

  Środki dydaktyczne:

  Miejsce konkursu:

  hala sportowa

  Forma oceny:

  PRZEBIEG KONKURSU

  1. ROZPOCZĘCIE KONKURSU
   1. Powitanie wszystkich uczestników,
   2. Przedstawienie komisji odpowiedzialnej za dokonanie oceny, która odbywać się będzie po wykonaniu każdego zadania.
   3. Przypomnienie zasad oceniania (uczniowie znają je już z instrukcji).
  2. POSZCZEGÓLNE ZADANIA KONKURSOWE:
   1. Każdy zespół przedstawia się prezentując swoją witaminkę np. okrzyk, wierszyk, rymowanka, list witaminki do dzieci. N
   2. Zawodnicy przystępują do rozwiązywania krzyżówek . W tym samym czasie całe klasy śpiewają kolejno swoje piosenki.
   3. Każdy zespół prezentuje wykonany wcześnie w klasie plakat o swojej witamince.
   4. Scenka z lekarzem i pacjentem, który uskarża się na różne dolegliwości. Zespoły klas muszą wskazać, jakich witamin brakuje pacjentowi.(Odpowiedzi piszą na kartkach, które zbiera komisja i punktuje.)
   5. Zawodnicy ,dostają w kopertach puzle zróżnicowane w poziomach (klasy I - jabłko, klasy II - marchewkę, klasy III - ogórek).
   6. Zespoły klas wybierają z pośród siebie jednego zawodnika, który z zawiązanymi oczami losuje z kosza dowolny produkt bogaty w witaminy i musi go rozpoznać.
  3. PODSUMOWANIE KONKURSU:
   1. Podsumowanie konkursu. Podliczenie punktacji i podanie wyników.(W przypadku remisu zadanie dodatkowych zagadek.)
   2. Rozdanie nagród.

  LITERATURA:

  1. A. Molak: Metoda projektów. W; "Szkoły eksperymentalne w świecie 1900 - 1975". Red. W. Okoń. Warszawa 1977
  2. K Wyszyńska: Czym jest metoda projektów? "Życie Szkoły" 2001 nr 9.
  3. T. Brych: Święto witaminek. "Życie Szkoły" 2002 nr 1.
  4. M. Cackowska: Podstawa programowa dla klas I - IV. "Nauczanie Początkowe" Kielce 1997, zeszyt 3.