Poznajemy las i pracę leśnika
Dodany przez kaziukos dnia 05.05.2005
Mirosława Knitter
Maria Łangowska
Szkoła Podstawowa nr 1
im. J. Korczaka w Czersku

Temat projektu: "POZNAJEMY LAS I PRACĘ LEŚNIKA"


Cele ogólne:
- pobudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia przyrodniczego – lasu i pracy leśnika,
- rozbudzanie postaw proekologicznych

Cele operacyjne:
Uczeń zna:
- rośliny i zwierzęta okolicznych lasów (pospolite, chronione),
- sposoby ochrony lasów,
- pracę leśnika,
- pomniki przyrody, rezerwaty przyrody występujące w najbliższej okolicy.

Uczeń rozumie:
- znaczenie ochrony lasu przed zniszczeniem,
- że las to „zielone płuca”,
- potrzebę właściwego zachowania się w lesie,
- znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasu.

Uczeń potrafi:
- poprawnie prowadzić obserwację i wyciągać wnioski,
- przewidywać skutki zanieczyszczenia lasu,
- przedstawić prośby oraz życzenia roślin i zwierząt w formie dramy,
- wykonać makietę lasu pięknego i zniszczonego,
- wykonać album roślin i zwierząt okolicznych lasów,
- wykonać książeczkę na temat właściwego zachowania się w lesie,
- wykonać folder,
- ciekawie zaprezentować swoje zadanie,
- korzystać z różnych źródeł wiedzy.

Postawy:
- uważnie słucha wyjaśnień Pana leśniczego,
- jest przekonany o konieczności potrzeby ochrony lasów,
- ma poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,
- efektywnie współpracuje w grupie,
- dokonuje samooceny pracy w grupie.

Metody pracy: metoda projektów, wycieczka

Forma: praca w grupach 4-5 osobowych, zbiorowa, indywidualna

Realizatorzy projektu: uczniowie klas drugich

Koordynacja: nauczyciele wychowawcy

Czas na realizację: 8 dni

Źródła: literatura przyrodnicza, środki multimedialne

Środki dydaktyczne: karty pracy, zadania dla grup, okazy naturalne

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

• Zainicjowanie projektu.
Pomysł przeprowadzenia projektu narodził się w związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Ja w świecie przyrody”.
Nauczyciel podaje dzieciom temat projektu, zapoznaje z celami i zadaniami oraz przygotowuje do wycieczki.

• Wycieczka do lasu i spotkanie z leśnikiem.
W czasie dwugodzinnego pobytu w lesie dzieci prowadzą bezpośrednią obserwację roślin i zwierząt, słuchają wyjaśnień Pana leśniczego, zapoznają się z jego pracą.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PRZEZ LEŚNIKA:
a) gatunki drzew występujących w lasach nadleśnictwa Czersk (pospolite, chronione),
b) zwierzęta żyjące w okolicznych lasach (pospolite, chronione),
c) pomniki przyrody, rezerwaty przyrody,
d) zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w lesie,
e) zagrożenia dla terenów leśnych,
f) praca leśnika.
Uczniowie obserwują w lesie: rośliny i zwierzęta, pomniki przyrody – dęby „Adam i Ewa”, miejsce występowania bobrów i ślady ich działalności, sposób rozmnażania roślin w szkółce leśnej. Następnie samodzielnie wypełniają karty pracy– załącznik 4, korzystają z porad i wskazówek nauczycielek i leśnika.


• Realizacja projektu.
Po powrocie z wycieczki dzielimy zespoły klasowe na 4 - 5 osobowe grupy
i rozdajemy zadania do realizacji wraz z opracowaną w formie pisemnej instrukcją - załącznik 1.
ZADANIA:

ZESPÓŁ 1 - Wykonanie makiety lasu pięknego i zniszczonego, zanieczyszczonego oraz podanie przyczyn takiego stanu.
ZESPÓŁ 2 - Wykonanie albumu roślin i zwierząt, które można spotkać w okolicznych lasach.
ZESPÓŁ 3 - Przedstawienie w formie dramy próśb, życzeń rośliny lub zwierzęcia skierowanych do ludzi.
ZESPÓŁ 4 - Wykonanie folderu zachęcającego o odwiedzenia okolicznych lasów.
ZESPÓŁ 5 - Wykonanie książeczki wskazującej właściwe zachowanie się w lesie.
Nauczycielki wcześniej przygotowują opisy zadań na prezentację i przekazują je każdemu zespołowi – załącznik 3.

• Prezentacja wyników pracy.
Prezentacja odbywa się w wyznaczonym terminie, każda grupa ma określony czas pokazu. Uczestnikami prezentacji są pozostali uczniowie oraz zaproszeni goście (np. dyrektor szkoły, nauczyciele, leśnik), którzy są jednocześnie komisją oceniającą projekt.
Każda grupa prezentuje swój efekt pracy, pokazuje przygotowane wytwory.

• Ocena projektu.
Przed prezentacją komisja otrzymuje kartę z kryteriami ocen – załącznik 2. Po zakończeniu prezentacji podsumowuje wyniki pracy, uwzględnia samoocenę dzieci i wybiera zwycięską grupę.

Kryteria oceny projektu:
- samoocena,
- estetyka wykonanych prac,
- sposób prezentacji,
- współpraca i zaangażowanie uczniów.
Samoocena będzie dokonana w formie huśtawki odczuć:
Satysfakcja - Niezadowolenie

Uczniowie dopinają do odpowiedniej szalki kartki z zapisanymi własnymi odczuciami.

Załącznik 1 - Instrukcja projektu

1. Temat projektu: „Poznajemy las i pracę leśnika”.

2. Czas przygotowania: 8 dni.

3. Źródła, z których można uzyskać informacje: literatura przyrodnicza, środki
multimedialne, czasopisma, karty pracy.

4. Formy prezentacji:
- makieta lasu pięknego i zniszczonego,
- album roślin i zwierząt,
- scenki z wykorzystaniem dramy – prośby roślin i zwierząt,
- książeczka,
- folder.

5. Kryteria oceny projektu:
- samoocena,
- estetyka wykonanych prac,
- sposób prezentacji,
- współpraca i zaangażowanie uczniów.

Załącznik 2 - Karta oceny projektu

Komisja przydziela poszczególnym zespołom od 0 do 3 zielonych kółek uwzględniając podane kryteria oceny.
Dla każdej klasy przygotowano oddzielną tabelę.
KLASA

KryteriaEstetyka wykonanych pracSposób prezentacjiWspółpraca, zaangażowanieSuma punktów
Skala ocen * * ** * * * * *
Zespół 1
Zespół 2
Zespół 3
Zespół 4
Zespół 5


Załącznik - 3
ZADANIE NA PREZENTACJĘ

ZESPÓŁ I
Byłeś w lesie, obserwowałeś różne rośliny i zwierzęta; może zauważyłeś zniszczony, zaniedbany czy nawet zanieczyszczony las.

Twoje zadanie polega na:
- wspólnym z kolegami (koleżankami) wykonaniu makiety lasu pięknego i zniszczonego, zanieczyszczonego oraz podaniu przyczyn takiego stanu.

PRZYPOMNIJ SOBIE wiadomości, które zdobyłeś podczas spacerów i wycieczki.

Czas prezentacji: około 5 min.
Termin realizacji: 8 dni.

POWODZENIA !
ZADANIE NA PREZENTACJĘ
ZESPÓŁ II
Spotkałeś się z roślinami i zwierzętami, które żyją w lesie, czytałeś o nich w książkach.

Twoje zadanie polega na:
-zespołowym wykonaniu albumu roślin i zwierząt, które można spotkać w okolicznych lasach.

PRZYPOMNIJ SOBIE w jaki sposób wykonywałeś album
o ptakach.

Czas prezentacji: około 5 min.
Termin realizacji: 8 dni.
POWODZENIA!


ZADANIA NA PREZENTACJĘ
ZESPÓŁ III

Nasza okolica jest ciekawa, można tu spotkać lasy, jeziora, pomniki przyrody.

Twoje zadanie polega na:
- wykonaniu folderu zachęcającego do odwiedzenia okolicznych lasów.

ZAPOZNAJ SIĘ z folderami i wzorując się na nich opracuj folder wspólnie z kolegami (koleżankami) z grupy.

Czas prezentacji: około 5 min.
Termin realizacji: 8 dni.
POWODZENIA !


ZADANIE NA PREZENTACJĘ
ZESPÓŁ IV

Rozmawialiśmy o potrzebach roślin i zwierząt, które można spotkać w lesie.

Twoje zadanie polega na:
- zamianie ról - wejściu w rolę rośliny lub zwierzęcia i przedstawieniu jej (jego) próśb, życzeń skierowanych do ludzi.

PAMIĘTAJ o przygotowaniu rekwizytów, maski itp. oraz ciekawym zaprezentowaniu swojej roli.

Czas prezentacji: około 5 min.
Termin realizacji: 8 dni.
POWODZENIA !


ZADANIE NA PREZENTACJĘ
ZESPÓŁ V

Las jest ulubionym miejscem spacerów, wycieczek pieszych i rowerowych, aby takim pozostał musimy wspólnie o niego dbać i chronić go.

Twoje zadanie polega na:
- zespołowym wykonaniu książeczki wskazującej właściwe zachowanie się w lesie.

PAMIĘTAJ, żeby nadać jej tytuł i aby każdy rysunek podpisać odpowiednim hasłem.

Czas prezentacji: około 5 min.
Termin realizacji: 8 dni.
POWODZENIA !


Załącznik - 4
KARTA PRACY


1.Podaj nazwę nadleśnictwa:
.....................................................................................................................

2.Wypisz nazwy drzew, które można spotkać w lasach nadleśnictwa:
Drzewa pospolite:............................................
Drzewa chronione:..........................................

3.Wypisz nazwy zwierząt, które można spotkać w lasach nadleśnictwa:
Zwierzęta pospolite: .......................................
Zwierzęta chronione: ......................................

4.Podaj jakie pomniki przyrody występują na terenie nadleśnictwa:
......................................................................................................................

5.Napisz w jaki sposób chronimy środowisko leśne:
......................................................................................................................

6. Napisz na czym polega praca leśniczego:
......................................................................................................................