REGULAMIN KONKURSU STOP - CYBERPRZEMOCY
Dodany przez admin dnia 08.01.2018

REGULAMIN KONKURSU STOP - CYBERPRZEMOCY


W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "STOP cyberprzemocy" poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem internetu oraz telefonów komórkowych, Samorząd Uczniowski zapraszają uczniów klas I-VII do udziału w konkursie profilaktyczno - plastycznym.
CELE KONKURSU
• Uświadomienie uczniom zagrożeń, wynikających z użytkowania mediów elektronicznych;
• Zapoznanie z aspektami ochrony prawnej w przypadku cyberprzemocy;
• Przedstawienie procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz wypracowanie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu;
• Ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych;
• Popularyzowanie wykorzystania komputera w życiu codziennym, pracy i nauce;
• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
• Kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy;
• Promowanie uzdolnionej plastycznie młodzieży naszej szkoły.
1. Termin: przekazanie prac do 25 stycznia 2018 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu 13 lutego.
3. Uczniowie samodzielnie wykonują plakat o tematyce związanej z cyberprzemocą.
4. Praca może być wykonana techniką dowolną.
5. Prace oddane po terminie, niedokończone lub niesamodzielne nie będą brane pod uwagę.
6. Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko wychowawcy.
7. Prace plastyczne należy przekazać opiekunowi SU pani A. Leszczyńskiej.
8. Prace oceniane będą przez opiekuna SU oraz przedstawicieli SU – sekcji rozrywkowej.
9. Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody zakupione przez SU.
Opiekun SU
Anna Leszczyńska