Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 04 grudnia 2023 r. Brak aktualizacji strony od 455 dni.    
Świetlica
Świetlica
Nauczyciele:
Beata Karczyńska
Barbara Lewandowska
Wioleta Karczyńska

» Informacje ogólne
» Rozkład zajęć
» Odjazdy autobusów
» Regulamin świetlicy
» Galeria
» Kontrakt świetlicowy
» Wydarzenia w świetlicy

Wyszukiwarka działu:

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. KORCZAKA W CZERSKU


§ 1
1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły.
2. Do głównych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,
b) tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania pomocy w nauce,
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
d) kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
3. Do szczegółowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b) możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty,
pasje i zainteresowania,
c) umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i
ruchowych,
e) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej
f) zaspakajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
g) pomoc w nauce i odrabianiu zadań,
h) prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,
i) współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły,
j) rozwijanie empatii, kreatywności, twórczej inwencji.
4. Świetlica może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane
do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcą świetlicy.
5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno - rozrywkowe, konkursy,
turnieje, i inne.
6. Zadania wychowawców świetlicy:
a) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy
b) organizowanie zajęć wychowawczych, sportowo-rekreacyjnych,
dydaktycznych, kulturalnych i integracyjnych,
c) pomoc w przygotowaniu się uczniów do lekcji i wykonywaniu zadań domowych,
d) koordynowanie dowożenia , dojazdów i odjazdów dzieci ze szkoły,
e) organizacja dożywiania w stołówce szkolnej,
f) opieka nad uczniami spożywającymi posiłki,
g) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem
szkolnym oraz rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
h) realizację zadań planu pracy świetlicy utworzonego na podstawie Programu
Wychowawczego i Profilaktyki Szkoły.

§ 2
1.Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr im. J. Korczaka w Czersku
a) w pierwszej kolejności dzieci dojeżdżające do szkoły transportem szkolnym lub
publicznym,
b) dzieci rodziców pracujących zawodowo,
c) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych
spowodowanych nieobecnością nauczyciela,
2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.50 do 15.40.
Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą
odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.

§3
1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów:
a) Dojeżdżających do szkoły transportem szkolnym lub publicznym
b) na wniosek rodziców
2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/ prawnych opiekunów na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
3. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje zespól wychowawców w porozumieniu z dyrektorem
4. Dziecko zapisane do świetlicy jest zobowiązane do:
a) Uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
b) Przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,
c) Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
d) Aktywności podczas zajęć,
e) Kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej
f) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
g) Kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników kuchni, koleżanek i kolegów,
h) Dbania o porządek w świetlicy po zakończonych zajęciach,
5. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy w konsekwencji prowadzi do skreślenia z listy uczestników świetlicy.

§4
1. Wychowawcy świetlicy każdego roku przygotowują roczny plan pracy świetlicy.
2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i koncepcją pracy szkoły.

§5
1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych oraz sekcjach zainteresowań:
a) Przyrodniczo-ekologicznej
b) Prozdrowotnej
c) Plastycznej
d) Teatralnej
2. Nauczyciele realizujący godziny w ramach art. 42 KN prowadzą sekcje zainteresowań, zgodnie z własnymi kwalifikacjami i predyspozycjami.
3. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 uczniów.
4 Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami.

§6
1. Na początku każdego roku szkolnego, rodzice uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej są zapoznani z regulaminem świetlicy. Składając podpis zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy.
2. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu.
3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.
4. Dziecko pozostaje w świetlicy do momentu odjazdu autobusu lub dopóki nie zostanie odebrane przez osobę uprawnioną, lub skończy się umówiony czas przebywania w świetlicy i uczeń za wcześniej wyrażoną zgodą rodzica idzie sam do domu.
5. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15.40 wychowawcy kontaktują się z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców lub inne wskazane osoby pod opieką wychowawcy. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, w uzasadnionych przypadkach poinformować komisariat policji.

§7
1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) Regulamin świetlicy,
b) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
c) Dzienny rozkład zajęć świetlicowych
d) Dziennik zajęć
e) Sprawozdania z działalności świetlicy
f) Wykaz uczniów dojeżdżających,
g) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej

§8
1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawców.
2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
3. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
79635883 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2023
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone