Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Sobota, 28 stycznia 2023 r. Brak aktualizacji strony od 145 dni.    
Historia
p. M. Talewski

Wymagania edukacyjne
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Podręczniki
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Notatki z lekcji
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Materiały dodatkowe
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Referaty uczniów
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Powtórzenia
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Wyszukiwarka:

WIEK XIX notatki
II
Temat: Maszyny zmieniają świat,
czyli o rewolucji przemysłowej.

s. 6 - 9
1. Rewolucja przemysłowa to “szybkie, gwałtowne” zmiany w technice, przemyśle i stylu życia ludzi (1750 – 1850) poł. XVIII w. – poł. XIX w.
2. Zasada działania maszyny parowej.
Prototypem maszyny parowej była bania Herona.
3. Zastosowanie maszyny parowej:
- tartaki,
- kolej, lokomotywa,
- silnik parowy w rolnictwie,
- pojazdy parowe,
- parostatki,
- papiernie,
- drukarnie,
- kopalnie,
- manufaktury,
- lokomobila – lokomotywa na kołach.
4. Komunikacja: drogi bite, linie kolejowe, kolej, mosty, wiadukty, tunele.
5. 1827 r. (I poł. XIX w.) budowa drogi bitej Berlin – Królewiec przez Czersk,
1873 r. ( II poł. XIX w.) budowa linii kolejowej Chojnice – Tczew przez Czersk.
Zadanie domowe Pisemnie odpowiedz na pytanie:
Co zawdzięczamy maszynie parowej?III
Temat: Ochrona własności prywatnej, czyli jak powstał kapitalizm?
s. 9 – 12
1. Kapitał to suma pieniędzy, jakaś wartość, umiejętność, pomysł, które wydaje się (inwestuje) celem zarobienia, uzyskania zysku.
2. Kapitalizm, kapitał pochodzi z języka łacińskiego “caput” – głowa.
Kapitalizm to system gospodarczy oparty na własności prywatnej i konkurencji, gdzie celem działania jest osiągnięcie zysku.
3. W fabrykach pracowali robotnicy, dawni chłopi ze wsi, otrzymywali wynagrodzenie za pracę (najemną).
4. Warunki pracy w fabryce:
- długi czas pracy,
- złe warunki pracy, brak bezpieczeństwa,
- niskie płace,
- praca dzieci i kobiet,
- brak opieki medycznej,
- krótkie przerwy na odpoczynek,
- brak ubezpieczeń, rent, emerytur, odszkodowań.
5. Niezadowoleni robotnicy organizowali strajki czyli powstrzymywali się od pracy oraz zakładali kasy oporu i pomocy wzajemnej.
Zadanie domowe
Podr. s. 12 – 13
Kim byli socjaliści utopijni i socjaliści rewolucyjni?

IV
Temat: Kapitalizm a socjalizm, czyli jak pomóc robotnikom?
s. 12 - 13
Socjalizm – z j. łacińskiego socius – - wspólny.
Komunizm – z j. łacińskiego komunis – wspólnota, jedność [Komunia Święta – wspólnota z Bogiem]
[własność komunalna – miejska, należąca do wspólnoty miejskiej]
Socjaliści utopijni – chcieli zniesienia własności prywatnej, apelowali do dobrego serca kapitalistów, chcieli nowego, sprawiedliwego społeczeństwa, chcieli tworzenia wspólnot ludzkich (razem pracujemy i razem dzielimy efekty pracy).
Socjaliści rewolucyjni – dążyli do obalenia kapitalizmu przy pomocy światowej rewolucji.
kapitaliści całego świata robotnicy całego świata
rewolucja = wojna = terroryzm
ewolucja
rewolucja
Socjaliści rewolucyjni: Karol Marks i Fryderyk Engels ( Włodzimierz Lenin, Józef Stalin).


V/VI
Temat: “Bić się czy nie bić”, czyli postawy Polaków wobec zaborców.
s. 13 – 18
1. 1772 r. I rozbiór Polski
1793 r. II rozbiór
1795 r. III rozbiór Polski – upadek państwa
2. Rozbiorów dokonały: Rosja, Austria i Prusy.
3. Nasze ziemie (Czersk i okolice) znalazły się pod zaborem pruskim.
4. Część Polaków liczyła na pomoc Francuzów i Napoleona Bonaparte.
Księstwo Warszawskie utworzone przez Napoleona było namiastką państwa polskiego (1807 r.)
[I poł. XIX w.]
5. Po klęsce Napoleona Księstwo Warszawskie upadło. Zwycięzcy na Kongresie Wiedeńskim podzielili ziemie polskie:
- Wielkie Księstwo Poznańskie – do Prus,
- Wolne Miasto Kraków - “pod opieką” zaborców,
- Krolestwo Polskie – do Rosji
car rosyjski królem polskim.
6. Postawy Polaków wobec zaborców: - zadanie domowe
Podr. s. 16
I. pogodzenie się z zaborami, gotowość wynarodowienia się,
II. chcieli jakoś żyć pod zaborem nie widząc na razie możliwości jego zrzucenia,
III. chcieli spiskować i walczyć o niepodległość wszelkimi sposobami.
7. Kim był bohater romatyczny?

Bohater romantyczny to człowiek wrażliwy, ideowy, gotowy poświęcić życie, osobiste szczęście dla idei i innych ludzi.

VII
Temat: Spisek podchorążych, czyli blaski i cienie Powstania Listopadowego.
s. 18 – 20
1. W Królestwie Polskim (zabór rosyjski) łamano prawo, wywołując opór Polaków.
2. Sprzysiężenie Podchorążych Piotra Wysockiego chciało wywołać powstanie i wywalczyć niepodległość. Nie przygotowali planu powstania.
3. Noc Listopadowa 29/30 XI 1830r
Powstańców poparła najbiedniejsza ludność Warszawy.
4. Sejm uznał powstanie za narodowe, a cara Mikołaja pozbawił tronu polskiego.
5. Wojna polsko – rosyjska
- bp Stoczkiem “+”
- bp Olszynką Grochowską “+”
- bp Wawrem “+”
- bp Dębem Wielkim “+”
- bp Iganiami “+”
- bp Ostrołęką “-“
- obrona i upadek Warszawy
(W-wy) – koniec powstania.
Zadanie domowe
Przepisz treść tablicy pamiątkowej, znajdującej się na budynku Urzędu Miejskiego
w Czersku i podaj przyczynę jej umieszczenia.VIII
Temat: Dlaczego Powstanie Listopadowe upadło – znaczenie powstania.
s. 20 - 21
1. Przyczyny klęski Powstania Listopadowego:
- źle przygotowane powstanie,
- przywódcy cywilni nie chcieli powstania,
- błędy generałów,
- przewaga Rosjan,
- brak wiary w zwycięstwo.
2. Powstanie Listopadowe wzmocniło w Polakach dążenie do niepodległości – znaczenie powstania.
3. Represje po powstaniu:
- wywózki na Syberię,
- wcielenie do armii rosyjskiej,
- kara śmierci,
- kara więzienia,
- konfiskata majątków,
- likwidacja języka polskiego – rusyfikacja,
- karne kontrybucje,
- likwidacja odrębności Królestwa Polskiego,
- zbudowanie w W-wie cytadeli, umieszczenie tam garnizonu wojska rosyjskiego na koszt miasta,
- likwidacja armii polskiej,
- Wielka Emigracja (ok. 10 tysięcy wykształconych Polaków uciekło
z kraju).

IX
Temat: Polacy w Wiośnie Ludów 1848 – 1849.
1. Wiosna Ludów to ruchy rewolucyjne, społeczne ludów i narodów europejskich.
2. Czego domagano się?
- burżuazja – swobody gospodarowania, wolnego rynku, niższych podatków, bezpieczeństwa,
- robotnicy – lepszych warunków pracy i płacy,
- chłopi – chcieli ziemię na własność, wolności osobistej
i zniesienia resztek feudalizmu,
- inteligencja, patrioci – język ojczysty w szkołach, urzędach,
- demokraci – przestrzeganie prawa, prawa obywatelskie, konstytucja,
- Polacy- niepodległości,
- Niemcy – zjednoczenia,
- Włosi – niepodległości i zjednoczenia,
- Węgrzy – niepodległości.
3. W 1846 r. w Krakowie wybuchło Powstanie Krakowskie.
- poruszono sprawę chłopską – ziemi na własność, zniesienia feudalizmu,
- Kraków włączono do Austrii.
4. Polacy walczyli w Wiośnie Ludów w zaborach: pruskim i austriackim.
5. Polacy walczyli w wielu krajach europejskich “Za waszą i naszą wolność”.
6. W zaborze rosyjskim Polacy po klęsce Powastania Listopadowego nie myśleli o kolejnym powstaniu.
7. W wyniku wydarzeń Wiosny Ludów część władców poszła na ustępstwa i wprowadziła prawa obywatelskie.


X/XI
Temat: W bój bez broni, czyli dzieje Powstania Styczniowego
1863 – 1864.

s. 21 – 24

1. 1863-1831= 32 lata upłynęły między powstaniami
Kolejne powstanie chcieli wywołać synowie i wnukowie powstańców listopadowych.
2. W latach 50-tych i 60- tych XIX w. organizowano w Królestwie Polskim manifestacje. Kończyły się one interwencją policji i śmiercią manifestantów.
3. Powstały organizacje tajne:
- Biali (chcieli walki o wolność w przyszłości, w dogodnym momencie),
- Czerwoni (pragnęli szybkiej walki o niepodległość).
4. Aleksander Wielopolski człowiek wykształcony, brał udział w Powstaniu Listopadowym, zwolennik współpracy z Rosją, przeciwnik kolejnego powstania, chciał poprawy położenia chłopów, chciał języka polskiego w szkołach i urzędach, chciał zrównania w prawach Polaków i Żydów.
5. Aleksander Wielopolski aby uniemożliwić powstanie zorganizował brankę (przymusowy pobór do wojska rosyjskiego na 25 lat).
6. 22 I 1863 r. Czerwoni jako Tymczasowy Rząd Narodowy wywołali powstanie:
- wydano manifest wzywający do powstania,
- zniesiono przywileje, wszyscy równi wobec prawa,
- chłopi są wolni i mają ziemię na własność.
7. Powstanie Styczniowe to walka partyzancka (ok. 1200 potyczek) :
- przeciwnik ma przewagę liczebną i w uzbrojeniu,
- my znamy teren,
- mamy poparcie miejscowej ludności,
- działamy z zaskoczenia.
8. Carat stosował wobec powstańców terror (prześladowania).
9. Romuald Traugutt był ostatnim dyktatorem powstania.
10. Przyczyny klęski powstania:
- przewaga Rosjan,
- brak uzbrojenia,
- terror cara,
- car dał polskim chłopom ziemię +
Zadanie domowe:
Jak car zemścił się na Polakach za powstanie?
XII
Temat: Piękny wiek XIX – powtórzenie materiału.
s. 4 – 24

XIII
Temat: Rosną fabryki, czyli o tym, jak się żyło w mieście Łodzi 100 lat temu.
s. 24 – 28

1. Miasto Łódź [ Lodzia, Łodzia] w XIX w. było centrum włókiennictwa.
2. W Łodzi mieszkali: Polacy, Rosjanie, Niemcy, Żydzi – cztery narody, cztery kultury.
3. Mieszkańcy miasta: s. 25 - 27
- (10)
4. Przemysłowcy łódzcy:
- J. K. Poznański,
- Ludwik Geyer, [czytaj Gejer]
- Karol Scheibler. [czytaj Szajbler]
5. Spacer ulicami miasta.
Zadanie domowe
Wyjaśnij inicjały: J. K. Poznański

J. K. Poznański – właściwie I. K. Poznański, [Izrael Kalmanowicz Poznański – Izrael syn Kalmana]

XIV
Temat: Chłopi uzyskali prawo do ziemi, czyli polska wieś 100 lat temu.
s. 28 – 33

1. Chłopi w XIX wieku mieli wolność osobistą i ziemię na własność (ale nie wszyscy).
2. Chłopi różnili się pod względem majątkowym:
- bogaci gospodarze, właściciele dużych gospodarstw powyżej
10 ha (10 – 70 ha),
- właściciele średnich gospodarstw 6 – 11 ha,
- właściciele małych gospodarstw ok. 5 ha,
- bezrolni, chałupnicy, zagrodnicy, biedota wiejska.
3. Jak gospodarowali bogaci rolnicy? podręcznik s. 29
4. Jak wyglądała wiejska chata?
5. Do czego służyła karczma?
6. Czym był targ?


XV
Temat: Kiedy Ojczyzną był język i mowa, czyli o tym, jak być Polakiem bez Polski? Polacy pod zaborami.
s. 33 – 38

1. Polacy podlegali działaniom wynaradawiającym (rusyfikacja, germanizacja).
2. Polacy bronili się:
- organizowali powstania,
- manifestacje,
- tajne organizacje,
- strajki (1901 r. strajk szkolny dzieci we Wrześni),
- W Czersku na początku XX w. też wybuchały strajki szkolne.
- emigracja,
- chłop Michał Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym broniąc polskiej ziemi.
3. Sytuacja Polaków w zaborach była różna. W zaborze austriackim po 1867 r. nie prześladowano Polaków.

XVI
Temat: Praca organiczna i jej znaczenie.
s. 34
1. Pokojowym działaniem dla dobra Polski i Polaków była praca pozytywistyczna, praca organiczna, praca u podstaw.
Ta myśl pojawiła się w zaborze pruskim w I połowie XIX w., w pozostałych zaborach po Powstaniu Styczniowym w II połowie XIX w.
2. Celem tych działań było wzmocnienie społeczeństwa polskiego i przygotowanie się do walki o niepodległość.
3. Kto i jak mógł prowadzić pracę organiczną:
- matka, babcia czy inni członkowie rodziny wychowywali młode pokolenie,
- Jan Matejko, Juliusz Kossak, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski – malowali obrazy poświęcone historii Polski i przedstawiające piękne polskie krajobrazy,
- Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus pisali powieści dla Polaków “ku pokrzepieniu serc”,
- Maria Konopnicka napisała “Rotę”, bajki “O sierotce Marysi”.
Zadanie domowe
Wypiszę sławnych Polaków na świecie i ich osiągnięcia.
Podr. s. 37 – 38.
Przeczytaj:
Zbigniew Nienacki “Wyspa Złoczyńców”.
Alfred Szklarski “Przygody Tomka...” kilka tomów

XVII/XVIII
Temat: Jak sprawowano władzę w państwach europejskich
w II poł. XIX w.

s. 38 – 42

1. Ludzie w XIX w. zabiegali o wolność.
2. Ogół wolnych ludzi to obywatele posiadający prawa i obowiązki.
3. Prawa te wynikają z praw naturalnych i godności człowieka
- prawo do życia,
- prawo własności,
- do wolności,
- do swobody wyznawania religii,
- do osiedlania się,
- do głoszenia własnych poglądów,
- do tajemnicy korespondencji,
- do wolności słowa.
4. Zasady nowoczesnego państwa:
➢ zasada suwerenności narodu,
➢ zasada spisanej konstytucji (najważniejszego dokumentu w państwie),
➢ zasada spisania i przestrzegania praw obywatelskich,
➢ zasada trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą (parlament), władzę wykonawczą (rząd) i władzę sądowniczą (niezawisłe sądy).
5. Partia polityczna[ pars – z j. łacińskiego – część] to grupa ludzi o podobnych poglądach, o pewnej organizacji, mająca program działania, dążąca do celu:
- zdobycie władzy,
- utrzymania władzy,
- wpływu na władzę (w parlamencie, na ulicy).

XIX/XX
Temat: Wynalazki, które zmieniły świat.
s. 43 – 49

1. Wynalazki można zastosować, wykorzystać z korzyścią dla człowieka lub przeciw człowiekowi.
2. “Potrzeba matką wynalazku”.
3. Wynalazki w dziedzinie transportu:
- samochód z silnikiem spalinowym 1885 r. Karl Benz, Gottlieb Daimler,
- 1895 r. elektryczne tramwaje, elektryczne pociągi,
- tunele i kanały,
- samolot 1903 r.,
- rower (1817 r.) 1867 r. (Dawid Kobus klasa VI c – referat w bibliotece)
4. Wynalazki w dziedzinie komunikacji:
- telegraf,
- telefon,
- radio,
- telewizja.
Zadanie domowe
Jak wynaleziono żarówkę?
Jak żarówka zmieniła życie ludzi?
Żarówkę wymyślił Tomasz Edison.
Był bardzo wytrwałym człowiekiem.
Jakie wynalazki skonstruował T. Edison? (Dawid Karczyński – referat w bibliotece)


XXI
Temat: Przełom wieków XIX/XX - powtórzenie wiadomości.
s. 24 – 49

Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
77793198 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2023
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone