Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 27 maja 2024 r. Brak aktualizacji strony od 630 dni.    
Rzecznik
» Rzecznik
» Powinieneś wiedzieć
» Prawa i obowiązki
» Regulamin Rzecznika
» Ważne telefony
» Kontakt
» Konwencja
 Rzecznik Praw Ucznia

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

"Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą sie tam, gdzie zaczynają się prawa innych."
Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka , jak i wewnętrzne regulaminy oraz postanowienia instytucji pracujących z dzieckiem.
Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze bezpieczeństwa, poszanowania jego godności i osoby. Uświadomienie tej zasady jest warunkiem mówienia o prawach dziecka. Dlatego podstawą powinna być znajomość swoich praw i zrozumienie tych praw przez dorosłych.
W rodzinie prawa dziecka realizowane są samoistnie poprzez identyfikację, przejmowanie wzorców postępowania, przekazywane przez rodziców , tradycje. W szkole natomiast o dobrym klimacie wychowawczym, gdzie dzieci czują się bezpieczne, gdzie mają poczucie partnerstwa w sprawach ich dotyczących, prawa dzieci realizowane są poprzez podmiotowy udział dzieci w życiu szkoły.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży tych praw, z ukierunkowaniem ich na dobro dziecka , zapewnienia jego pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania jego godności i podmiotowości. Rolą rzecznika jest upowszechnianie tych praw czemu może pomóc znajomość własnych praw przez dzieci i dorosłych. Każdy uczeń Naszej Szkoły powinien znać i przestrzegać prawa zawarte w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
  Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia
 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
 2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.
 3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
 4. Propagowanie praw ucznia w szkole.
 5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 6. Świadczenie pomocy uczniom ( jak korzystać z praw i szanować prawa innych ).
 7. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.
 8. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.
 9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 10. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
 11. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 12. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.
  Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia
 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka (np. prawnikiem, psychologiem, pedagogiem szkolnym, PPP, Policją, OPS ).
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.
  Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia
 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Działa wg ustalonego trybu postępowania.
 4. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
  Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych
 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 4. Ostateczna decyzja dotyczącą konfliktu podjęta może być w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
  Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia
 1. Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.
 6. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.
 7. Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno - wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 8. Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 9. Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.
Tryb wybierania Rzecznika Praw Ucznia
Rzecznika wybiera Rada Pedagogiczna spośród swojego zespołu, poprzez głosowanie, na okres trzech lat.
Powyższy regulamin realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w Czersku.
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
81007822 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone